ważne informacje

Przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych, ważnych dokumentów tożsamości, tj..


  • w przypadku osób fizycznych takimi dokumentami są: dowód osobisty, paszport lub karta pobytu,
  • w przypadku osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski takim dokumentem jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z innego rejestru, do którego zgodnie z prawem wpisany jest dany podmiot,
  • w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą takim dokumentem jest odpis z innego właściwego rejestru, do którego zgodnie z prawem wpisany jest dany podmiot.

Wyżej powołane dokumenty muszą zatem zostać okazane przy sporządzaniu czynności notarialnych.
UWAGA: Prawo jazdy nie stanowi dokumentu tożsamości!


Osoby pozostające w związkach małżeńskich, obowiązane są podpisać akt razem z drugim małżonkiem, chyba że:

  • posiadają pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego przez drugiego małżonka, albo
  • posiadają zgodę udzieloną w formie aktu notarialnego przez drugiego małżonka na dokonanie czynności zarządu majątkiem wspólnym, polegającej na nabyciu, zbyciu czy obciążeniu nieruchomości, lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, bądź posiadają oświadczenie drugiego małżonka potwierdzające, że nabycie następuje do majątku osobistego tego małżonka, który jest stroną aktu, albo
  • posiadają zawartą z drugim małżonkiem w formie aktu notarialnego umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

We wskazanych wyżej przypadkach należy wcześniej przesłać faksem lub mailem na adres Kancelarii Notarialnej ww. dokumenty, w celu ustalenia czy ich treść jest wystarczająca do podpisania aktu notarialnego.


Osoby, które zawarły niedawno związek małżeński (jednak nie dawniej niż 3 miesiące) i nie dokonały wymiany dowodów osobistych - do aktu powinny przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa.


Zgodnie bowiem z przepisami obowiązującymi od dnia 01 stycznia 2009 roku, jeżeli w wyniku zawarcia małżeństwa osoba zawierająca związek małżeński zmieniła nazwisko, zaś dowód osobisty nie został przez nią wymieniony w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia małżeństwa, dowód taki traci ważność i nie może być podstawą ustalenia tożsamości przy akcie notarialnym.


To samo dotyczy zmiany innych danych w dowodzie osobistym (np. miejsca zameldowania) - jeżeli dowód osobisty nie został wymieniony w terminie 3 miesięcy od daty takiej zmiany, dowód traci ważność i nie może być podstawą ustalenia tożsamości przy akcie notarialnym. Wówczas przy sporządzeniu aktu notarialnego wylegitymować należy się innym dokumentem tożsamości (np. paszportem).


UWAGA: Prawo jazdy nie stanowi dokumentu tożsamości!

We wskazanych wyżej przypadkach należy wcześniej przesłać faksem lub mailem na adres Kancelarii Notarialnej ww. dokumenty, w celu ustalenia czy ich treść jest wystarczająca do podpisania aktu notarialnego


Osoby, które rozwiodły się lub pozostają w separacji - do aktu powinny przedłożyć odpowiednio: odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego separację.


We wskazanych wyżej przypadkach należy wcześniej przesłać faksem lub mailem na adres Kancelarii Notarialnej ww. dokumenty, w celu ustalenia czy ich treść jest wystarczająca do podpisania aktu notarialnego.


W przypadku, gdy czynność notarialna (akt notarialny lub poświadczenie) ma zostać dokonana przez cudzoziemca niewładającego językiem polskim lub gdy dokument będący przedmiotem czynności notarialnej jest sporządzony wyłącznie w języku obcym - konieczny jest udział tłumacza przysięgłego danego języka przy dokonaniu takiej czynności notarialnej lub uprzednie przetłumaczenie dokumentu przez tłumacza przysięgłego danego języka obcego.


Umówienie obecności tłumacza przysięgłego na termin planowanej czynności notarialnej pozostaje w gestii stron.


Wszelkie opłaty związane z podpisaniem aktu notarialnego lub dokonaniem innej czynności notarialnej uiszczane są gotówką w Kancelarii Notarialnej, albo - w przypadku osób, które posiadają możliwość dokonywania przelewów internetowych - w formie przelewu na rachunek Kancelarii Notarialnej, dokonanego z komputera znajdującego się w Kancelarii Notarialnej. Istnieje także możliwość uiszczenia opłaty przed podpisaniem aktu notarialnego na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej.


Jeżeli przedmiotem czynności notarialnych (aktu notarialnego lub poświadczenia), ma być:


  • zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, albo
  • zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat)

poza dokumentami niezbędnymi dla dokonania danej czynności notarialnej, konieczne jest ponadto dostarczenie ZAŚWIADCZENIA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez zbywcę/obciążającego podatku od nabycia zbywanej/obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej/obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu.


  • ZBYCIE – w każdym przypadku rozumiane jest nie tylko jako sprzedaż, ale także jako przeniesienie własności lub prawa majątkowego pod każdym innym tytułem prawnym, tj. np. w drodze umowy zamiany, darowizny, dożywocia, wniesienie aportem do spółki, etc.
  • OBCIĄŻENIE – rozumiane jest jako ustanowienie hipoteki, służebności, użytkowania czy zastawu.

W obecnym stanie prawnym nie tylko Sąd, ale także Notariusz może stwierdzić dziedziczenie po osobie zmarłej, sporządzając tzw. Akt Poświadczenia Dziedziczenia.Notariusz może jednak sporządzić AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA wyłącznie w przypadku, gdy śmierć spadkodawcy (tzw. otwarcie spadku) nastąpiła po dniu 30 czerwca 1984 roku.


Sporządzane przez Notariusza Akty Poświadczenia Dziedziczenia podlegają rejestracji w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną i po zarejestrowaniu w ww. rejestrze mają one skutki prawne tożsame ze skutkami prawnymi prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Pobierz treść w pliku PDF