opłaty

Za dokonanie czynności notarialnych, Notariusz pobiera taksę notarialną (tj. wynagrodzenie notariusza) powiększone o podatek od towarów i usług według stawki 23 %. Wynagrodzenie Notariusza ustalane jest każdorazowo indywidualnie ze stronami czynności notarialnych, w oparciu o treść rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564 ze zm.).


Jako płatnik Notariusz pobiera także podatki (tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn). Ponadto Notariusz pobiera opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej.


Jako płatnik Notariusz przekazuje pobrane od klientów podatki na konto Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Kancelarii Notarialnej, zaś pobrane opłaty sądowe Notariusz przekazuje właściwemu Sądowi Rejonowemu.


Wszelkie opłaty związane z podpisaniem aktu notarialnego lub dokonaniem innej czynności notarialnej uiszczane są gotówką w Kancelarii Notarialnej albo - w przypadku osób, które posiadają możliwość dokonywania przelewów internetowych - w formie przelewu na rachunek Kancelarii Notarialnej, dokonanego z komputera znajdującego się w Kancelarii Notarialnej. Istnieje także możliwość uiszczenia opłaty przed podpisaniem aktu notarialnego na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej.

dokumenty

Numer rachunku Kancelarii Notarialnej: 83 1140 2017 0000 4802 1112 8545 (MultiBank).