Czynności notarialne, dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim.
Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.
Notariusz odmawia dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną („czynności notarialnych”).


Zgodnie z Prawem o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:
 1. sporządza Akty Notarialne;
 2. sporządza Akty Poświadczenia Dziedziczenia;
 3. sporządza Poświadczenia, tj. poświadcza:
  1. własnoręczność podpisu,
  2. zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  3. datę okazania dokumentu („data pewna”),
  4. pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje Protokoły;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.